Потребни документи

Потребни документи за конкурсот за доделување стипендии на редовни студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Северна Македонија за студиската 2020/2021 година

Изјава на кандидатот дека не е корисник на друга стипендија

Изјава на кандидатот дека доставените документи се вистинити и податоците се идентични со оние податоци внесени во електронската пријава

Евидентен лист

Изјава за обработка и користење на личните податоци на кандидатот и неговото потесно семејство

УППИ Образец

Потребни документи за конкурсот за доделување стипендии на редовни студенти Роми запишани на студии од прв циклус на јавните и приватните високообразовни установи во Република Северна Македонија за студиската 2020/2021 година

Пријава за стипендирање на студенти Роми

Изјава дека кандидатот е припадник на ромската етничка заедница

Изјава дека кандидатот не е корисник на друга стипендија

Изјава за обработка и користење на личните податоци на кандидатот за потребите на Министерството за образование и наука

Барање за студентите од сите останати студиски години

Барање за студентите запишани во прва студиска година

Потребни документи за конкурсот за поврат на средства за купен музички инструмент за академската 2020/2021 година

Изјава за обработка на лични податоци

Изјава за семејна положба на студентот

УППИ Образец

Барање од студент за музички инструмент- само за кандидатите што ќе аплицираат хартиено

 

Евидентни листови

Евидентен лист- спортска академија

Евидентен лист- угостителско туристичка струка

Евидентен лист- 400 стипендии за социјална поддршка

Евидентен лист- текстилно кожарска струка

Евидентен лист- машинска струка

Евидентен лист- градежно геодетска струка

Евидентен лист- електро техничка стука

Евидентен лист- земјоделско ветеринарна струка

Евидентен лист- стипендии за ученици Роми

Евидентен лист- 50 стипендии за ученици деца без родители

Евидентен лист- 100 стипендии за ученици со посебни потреби

Евидентен лист- 100 стипендии- талентирани спортисти

Евидентен лист- 100 стипендии талентирани ученици

 

Изјави за ученички стипендии:

Изјава- согласност за обработка на лични податоци- за 400 стипендии за социјална поддршка

Изјава – кандидатот не е корисник на друга стипендија

Изјава- согласност за обработка на лични податоци

Изјава- за идентичност на податоците 

Изјава – припадник на ромска етничка заедница

Потребни документи за конкурс за поврат на средства за купен музички инструмент за учебната 2020/2021 година

Изјава за семејна положба

Прилог 1- Барање од ученик

Изјава за обработка на лични податоци

Пријави за јавниот повик за студенти за обезбедување туторство на ученици од основно образование

Туторство- пријава за наставни предмети

Туторство- пријава одделенска настава