Потребни документи

Конкурс за доделување 50 (педесет) стипендии за талентирани ученици од јавните и приватните средни училишта во Република Македонија за учебната 2016/2017 година
Конкурс за доделување 400 (четиристотини) стипендии за социјална поддршка на ученици од јавните и приватните средни училишта во Република Македонија за учебната 2016/2017 година
Конкурст за доделување 80 (осумдесет) стипендии за ученици – деца без родители од јавните и приватните средни училишта во Република Македонија за учебната 2016/2017 година
Конкурс за доделување стипендии за ученици од средно образование кои реализираат наставни програми од угостителско – туристичката струка во Република Македонија за учебната 2016/2017 година
Конкурс за доделување 50 (педесет) стипендии за ученици со посебни потреби од јавните и приватните средни училишта во Република Македонија за учебната 2016/2017 година
Конкурс за доделување 150 (стоипедесет) стипендии за талентирани ученици – спортисти од јавните и приватните средни училишта во Република Македонија за учебната 2016/2017 година
Конкурс за доделување стипендии за ученици во Спортската академија во Република Македонија за учебната 2016/2017 година
Конкурс за доделување стипендии на редовни студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Македонија за студиската 2016/2017 година

 

Конкурс за прием на ученици во јавните ученички домови во Република Македонија за учебната 2017/2018 година