Резултати од конкурс за студентски стипендии за академската 2020/2021 година

Прва група

Договор за стипендија

Втора група

Стипендии врз основа на остварен успех

Листа на добитници врз основа на остварен успех од државни универзитети

Листа на добитници врз основа на остварен успех од приватни универзитети

Договор за стипендија

Стипендија за студенти запишани на ИТ студиски програми

Листа на добитници на стипендија од државни универзитети

Листа на добитници на стипендија од приватни универзитети

Договор за стипендија

Стипендија за студенти запишани на студиски програми по македонски јазик, македонска книжевност и јужнословенски книжевности

Листа на добитници на стипендија

Договор за стипендија

Трета група

Листа на добитници на стипендија од државни универзитети

Листа на добитници на стипендија од приватни универзитети

Договор за стипендија

Математика

Договор за стипендија

Хемија

Договор за стипендија

Физика

Договор за стипендија

Четврта група

Листа на добитници на стипендија

Договор за стипендија

Студентите кои се стекнаа со правото на користење студентска стипендија треба да испечатат и пополнат ТРИ примероци од договорот за соодветната стипендија (договорите се објавени заедно со резултатите) и заедно со копија од лична трансакциска сметка, најдоцна до вторник 22.12.2020 година да ги достават до Министерството за образование и наука (директно во писарницата на МОН или по пошта – препорачана пратка со повратница на адреса бул. „Св. Кирил и Методиј“ бр. 54, 1000 Скопје). Прием на документите ќе се врши и во сабота 19.12.2020 година.

Добитниците на стипендија кои нема да достават договор во предвидениот рок ќе се смета дека се откажуваат од правото на користење стипендија.

Одбиените кандидати пак, ќе имаат можност за приговор во соодветен рок, откако на адресата која ја имаат посочено при аплицирањето ќе добијат решение од МОН во кое ќе биде наведена причината поради која апликацијата не е прифатена.