Skip Navigation Links.

Присутни корисници: 3

Резултати од Конкурси


Резултати од Конкурс за доделување на стипендии за ученици од јавните и приватните средни училишта во Република Македонија за учебната 2012/2013 година
  1. 400 ученички стипендии
  2. 50 стипендии за талентирани ученици
  3. Стипендии за талентирани ученици-спортисти
  4. Стипендии за ученици со посебни потреби
  5. Стипендии за деца без родители
Кандидатите на кои им e доделена стипендија, потребно е да достават: читлива копија од денарска трансакциска сметка на име на ученикот и три пополнети копии од Договорот:


Горенаведените документи да се достават по пошта најдоцна до __.__.2013 година на адреса: Министерството за образование и наука, Ул. Мито Хаџи-Василев Јасмин бб, 1000 Скопје, со назнака на пликот “Договор за стипендија за талентирани ученици – спортисти, за стипендија 80 ученици – деца без родители и сл. (се назначува типот на стипендија што кандидатот ја добил)“.
За повеќе информации притиснете тука
Резултати од конкурс за студентски стипендии
Резултатите од конкурсот за 125-те студентски стипендии за талентирани информатичари
Резултати од Конкурс за Сместување во студентски домови